Centrum pro rodinu
Veselí nad Moravou

+420 605 274 910
cprveselinm@seznam.cz

Kde nás najdete

Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou

najdete v budově Zarazického centra (bývalá ZŠ)

Zarazická 57

698 01 Veselí nad Moravou

(v přízemí budovy)

S kým spolupracujeme

Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou spolupracuje s jinými institucemi stejného či podobného zaměření.

Při vytváření programů úzce spolupracujeme s Farním úřadem ve Veselí nad Moravou a s ostatními Farními úřady celého děkanátu, s Městem Veselí nad Moravou, Charitou, Veselským kulturním centrem, Domem dětí a mládeže a s ostatními organizacemi města.
Dále pak s Centrem pro rodinný život Olomouc a jeho ostatními pobočkami, s Národním centrem pro rodinu v Brně, s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně, s Rodinným svazem v Brně, s CENAPem Brno a ostatními prorodinnými organizacemi.

Podílíme se na vytváření koncepce Komunitního plánování sociálních služeb a na Rodinné politice Města Veselí.

Naše činnost by se neobešla bez pomoci dobrovolných spolupracovníků, kteří jsou důležitou složkou při vytváření programu.
Příkladem je pomoc dobrovolníků nejen z různých organizací, ale i z řad rodičů a dětí na akci pro děti s názvem Pohádkový les, která probíhá každoročně v Zámeckém parku. Bez těchto lidí by se tato akce neobešla.
K těmto organizacím patří: Veselské kulturní centrum, Junák - svaz skautů a skautek, Charita Veselí, ČS SSK, VIS Bílé Karpaty, Městská knihovna a Svaz neslyšících a nedoslýchavých. Nově se v roce 2010 zapojila i mládež ze Vnorov.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kdo nám pomáhají s propagací aktivit: Farnímu úřadu Veselí, redakci Veselských listů, Charitě Veselí, kabelové televizi Slovácko a ost.,
ale i těm, kteří nás finančně podporují: Farnímu úřadu Veselí, Městu Veselí, Charitě Veselí, JMK a ostatním dárcům a sponzorům.

Vám všem velké díky za podporu a pomoc !

Naše stanovy

Stanovy Centra pro rodinu Veselí nad Moravou, o.s.

Čl. 1
Název a sídlo sdružení

1. Název : Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou o.s.
2. Sídlo : Církevní základní škola, Zarazická 57, 698 01 Veselí nad Moravou
3. Centrum pro rodinu o.s. (dále jen CPR) je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.

Čl. 2
Status sdružení

1. CPR je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. CPR je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl, poslání a formy činnosti CPR

1. Cílem činnosti CPR je morální, duchovní a kulturní obroda společnosti, upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.
2. Posláním CPR je zejména:
- připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství
- pomáhat manželům (rodičům, osamělým rodičům, ...) v prevenci i zvládání možných krizových stavů v rodině
- nabízet plnohodnotné prožívání volného času dětem, mládeži, rodinám a seniorům, včetně osob s handicapem
- nabízet preventivní programy pro mládež
- zajišťovat poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců
- poskytovat vzdělávací a poradenské aktivity
- usilovat o vytváření vhodných podmínek pro život rodin v obcích a městech

3. Těchto cílů chce CPR dosáhnout zejména:

- organizováním přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, manželskou a sociální problematiku
- vytvářením vzdělávacích a volnočasových aktivit pro organizované
i neorganizované skupiny dětí a mládeže (zdravé i se zdravotním postižením)
- nabídkou preventivních programů pro mládež
- vytvářením programů pro seniory
- pořádáním akcí a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
- pořádáním benefičních akcí
- pomocí při zakládání a zřizování klubů maminek, mateřských center, klubů seniorů, komunitních center a jiných občanských aktivit zaměřených na rodinu
- pomocí s náplní činnosti vzniklých klubů
- vyhledáváním spolupracovníků, jejich vzděláváním a průběžným doškolováním
- propagací své činnosti - manželské, rodinné a sociální problematiky ve sdělovacích prostředcích
- spoluprací s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními, tuzemskými i zahraničními institucemi, případně začleněním do národních či mezinárodních subjektů, které mají podobné cíle
Čl. 4
Členství

1. Členem CPR mohou být fyzické osoby starší 18 let, které se ztotožňují s cílem a posláním organizace, a to bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
2. O přijetí za člena CPR rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor organizace.
3. Výkonný výbor může odmítnout přijetí přihlášky v případě opodstatněných obav z negativního působení na činnost CPR.
4. Členství v CPR zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení výkonnému výboru, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, zánikem sdružení.
5. Výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním zanedbává členské povinnosti nebo porušuje cíle a poslání CPR.
6. Výkonný výbor je povinen vést seznam členů, který obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení, adresu a datum narození.

Členství je:
a) Běžné
b) Aktivní - aktivním členem se může stát každý, kdo se chce aktivně podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením sdružení a aktivně se zapojuje do jeho činnosti. O aktivním členství rozhoduje výkonný výbor.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Běžný člen CPR má právo:

a) účastnit se činnosti
b) být pravidelně informován o dění v organizaci a účastnit se členské schůze
c) obracet se na orgány CPR s podněty, návrhy a stížnostmi
d) má právo kdykoliv požádat o aktivní členství

Běžný člen CPR má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy sdružení
b) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno organizace
d) napomáhat v organizování akcí sdružení
e) respektovat rozhodnutí výkonného výboru a členské schůze

Aktivní člen CPR má právo:

a) aktivní člen má stejná práva jako běžný člen
b) aktivní člen má právo volit a být volen do orgánů sdružení
c) aktivní člen pozbývá svých práv, pokud se bez omluvy po dobu 6 měsíců aktivně nepodílí na činnosti sdružení nebo svým jednáním hrubě porušuje zásady sdružení

Aktivní člen CPR má povinnost:

a) dodržovat stanovy
b) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
c) jednat a aktivně se podílet na plnění cíle v souladu s posláním CPR
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno organizace

Výhody

O výhodách plynoucích z členství na každý rok rozhoduje výkonný výbor.

Členský příspěvek
O výši členského příspěvku na kalendářní rok rozhoduje výkonný výbor.

Čl. 6
Orgány CPR

Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze
b) výkonný výbor
c) revizní komise

Čl. 7
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem CPR.
2) Členskou schůzi svolává výkonný výbor CPR podle potřeby, nejméně však jednou ročně v období mezi vyhotovením roční účetní uzávěrky a 31. srpnem následujícího roku.
3) Pozvání musí být výkonným výborem rozesláno nejméně 2 týdny předem
e-mailem nebo dopisem.
4) Požádá-li o to nejméně polovina členů organizace, svolá výkonný výbor
do dvou měsíců od doručení žádosti mimořádnou členskou schůzi.
5) Každá řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň ¼ členů.
6) Členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů organizace. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.
7) Členskou schůzi řídí předseda CPR, nebo jím pověřený předsedající členské schůze.
8) Členská schůze projednává a schvaluje:
- návrhy změn platných stanov
- zprávu o činnosti CPR za uplynulý rok
- roční účetní uzávěrku
- plán činnosti a rozpočet na následující rok
9) Členská schůze volí a odvolává členy výkonného výboru CPR a revizní komise.
10) Členská schůze má pravomoc rozhodnout o ukončení činnosti organizace, a to za podmínek uvedených v čl. 13, bod 2.

Čl. 8
Výkonný výbor

1) Výkonný výbor je nejvyšší řídící a výkonnou jednotkou CPR v období mezi členskými schůzemi.
2) Výkonný výbor má nejméně 3 a nejvíce 9 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí.
3) Výkonný výbor volí na svém prvním zasedání po volbách ze svého středu předsedu a místopředsedu CPR a podle potřeby i další funkcionáře, kteří mohou být placenými pracovníky organizace.
4) Výkonný výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nejméně polovina jeho členů.
5) Výkonný výbor se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6) Výkonný výbor plní tyto úkoly:
- svolává členskou schůzi a připravuje její program,
- připravuje návrhy pro členskou schůzi a provádí její usnesení,
- přijímá nové členy CPR podle čl.4 bod 2,
- rozhoduje o vyloučení člena z řad sdružení podle čl. 4 bod 5,
- zajišťuje hospodaření CPR a stará se o získávání finančních prostředků,
- zabezpečuje rozvoj činnosti a realizaci programu organizace.

Čl. 9
Předseda a místopředseda

1. Předseda zastupuje CPR navenek vůči jiným právním subjektům, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení
2. Předsedu volí výkonný výbor CPR.
3. Předseda svolává a řídí výkonný výbor sdružení a přitom se řídí zákony České republiky, Stanovami CPR a rozhodnutími a usneseními výkonného výboru a členské schůze.
4. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.
V době zastupování má stejná práva a povinnosti předsedy.

Čl. 10
Statutární zástupci sdružení

1. Statutárním zástupcem sdružení je předseda a místopředseda.
2. Statutární zástupci jednají navenek samostatně.

Čl. 11
Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov a jiných organizačních norem sdružení, usnesení a rozhodnutí členské schůze a výkonného výboru.
2. Revizní komise je volena členskou schůzí z členů CPR. Člen revizní komise nesmí být současně členem výkonného výboru.
3. Revizní komise je tříčlenná a v jejím čele stojí předseda, kterého si členové komise volí ze svého středu.
4. Kontrolu provádí revizní komise nezávisle na ostatních orgánech sdružení dle svého vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
5. O kontrolní činnosti pořizuje revizní komise zápisy, s nimiž je seznamován výkonný výbor. Jednou ročně podává zprávu o své činnosti a výsledcích členské schůzi.

Čl. 12
Finanční prostředky, majetek a hospodaření CPR

1. Finanční prostředky CPR jsou tvořeny členskými příspěvky, výtěžky z činnosti CPR, dary, dotacemi, granty a příspěvky fyz. a právnických osob. Jsou uloženy na vlastních účtech u peněžních ústavů. Právo nakládat s účty mají statutární zástupci CPR, případně jimi pověřená (zmocněná) osoba.
2. Výkonný výbor k vedení účetnictví pověřuje odborně způsobilou osobu.
3. CPR k naplňování svého poslání a cílů spravuje a užívá vlastní majetek, získaný nákupem, dědictvím nebo formou sponzorských darů. Za stejným účelem může na základě pronájmu rovněž spravovat nebo užívat majetek jiných subjektů. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány sdružení.
4. Hospodaření CPR probíhá podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Čl. 13
Změny stanov

1. Stanovy CPR se mohou změnit pouze rozhodnutím členské schůze, pokud pro navrženou změnu hlasovaly nejméně 3/5 přítomných členů CPR.

Čl. 14
Zánik sdružení

1. CPR zaniká - dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze, pravomoc rozhodnout o ukončení činnosti CPR má jen členská schůze, a to nejméně 3/5 hlasů přítomných členů za předpokladu, že byla řádně svolána s uvedením toho, že má být jednáno o návrhu ukončení činnosti.
2. Zaniká-li CPR dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání, o ukončení činnosti organizace a rozhodne také o dalším nakládání s jejím majetkem.
3. CPR může zaniknout rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.

Čl. 15
Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

Náš cíl

Cílem Centra pro rodinu je:

  • podporovat instituci rodiny ve společnosti
  • prosazovat pevné morální hodnoty, které tvoří základ lidské osobnosti
  • zaměřit se na upevňování a plný rozvoj manželského a rodinného života
  • podporovat zdravé fungování rodin a mezilidských vztahů
  • pomáhat rodinám v jejich úsilí být dobrým místem pro výchovu dětí
  • zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity
  • nabízet prostory pro vzájemné setkávání všech věkových skupin
  • pořádání akcí a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
  • vytvářením programů přispět k tomu, aby se rodiny vzájemně setkávaly, pomáhaly si a dostávaly takovou podporu, kterou pokládají za užitečnou

Historie

Kdo jsme ?

Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou zahájilo svoji činnost 11. listopadu 2007 a od prosince r. 2011 se zaregistrovalo jako samostatné občanské sdružení. Od 1.1.2014 je zapsáno u Krajského soudu v Brně jako zapsaný spolek.

Činnost a aktivity Centra pro rodinu Veselí nad Moravou zajišťuje pracovnice, pastorační asistentka Lenka Zemanová s pomocí dobrovolných spolupracovníků.

Centrum pro rodinu Veselí metodicky spadá pod Centrum pro rodinný život Olomouc (CPRŽ), což je nestátní nezisková organizace, zapsaný spolek, založený a registrovaný v roce 1990 nejprve jako občanské sdružení.
Postupem času CPRŽ zakládalo nová a nová děkanátní centra.

Děkanátní centra pro rodinu naší olomoucké arcidiecéze působí v současné době ve všech jejich 21 děkanátech. Seřazena chronologicky, tak jak vznikala, to jsou: Zlín, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Přerov-Pavlovice, Strážnice, Veselí nad Moravou, Šumperk, Vizovice, Hranice, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zábřeh, Vyškov, Vsetín, Prostějov, Svitavy – Moravská Třebová, Holešov (2011), Šternberk, Kyjov, Valašské Meziříčí a Konice (2012).

Jeden z hlavních důvodů, proč Centra pro rodinu vznikla, zní:

„ Aby rodina byla místem spokojeného života pro každého, kdo v ní žije."

Proč rodina?

Rodina je hodnotou, která má nezpochybnitelný a klíčový význam v životě každého člověka. Úroveň života v rodinách se přímo odráží i na úrovni života společnosti, ve které rodiny žijí. Proto je pozitivní působení na rodiny ve svém důsledku i pozitivní působení na stav společnosti. Všechny aktivity Center pro rodinu směřují k podpoře rodiny ve společnosti a prevenci patologických vlivů na osoby, které v ní žijí.

Posláním center je pomáhat rodinám prožívat co nejplněji své vztahy a v případě potřeby podávat pomocnou ruku při řešení problémů. Svými aktivitami se snaží především preventivně předcházet těžkostem v životě rodin.

Spoluprací odborníků s dobrovolnými spolupracovníky centra vytváří programy, které jsou finančně dostupné pro všechny skupiny obyvatelstva a pružně a citlivě reagují na potřeby jednotlivých typů rodin.

Jsme na facebooku

Sms služba

sms

Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly.

+420 731 731 800

Kontakt

Centrum pro rodinu

Veselí nad Moravou

Adresa: Zarazická 57, Veselí nad Moravou 698 01

Telefon: +420 605 274 910

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2020 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprveselinm@seznam.cz